Meer vragen

Nee, ouders kunnen de aanleg van een dossier niet weigeren. De arts of verpleegkundige is wettelijk verplicht om zijn/haar  medische handelingen en bevindingen in een dossier vast te leggen. Onder de Wet Publieke Gezondheid is het vanaf 2010 verplicht om dit in een digitaal dossier te doen. Wanneer ouders de behandelrelatie weigeren en dus aangeven de aangeboden zorg door de jeugdgezondheidszorg niet te willen, wordt dat door de JGZ-organisatie opgenomen in het dossier.

Artsen en verpleegkundigen in de jeugdgezondheidszorg hebben, net als andere hulpverleners in de gezondheidszorg, een geheimhoudingsplicht. Assistenten tekenen hiervoor een geheimhoudingsverklaring. Geheimhouding betekent dat de arts of verpleegkundige gegevens over een cliënt niet aan anderen mag geven. Ook niet aan de echtgeno(o)t(e) of kinderen. De zorgverlener mag dit alleen doen als de cliënt daar toestemming voor heeft gegeven. De arts of verpleegkundige mag de zwijgplicht doorbreken als volgens haar of zijn inschatting het kind een ernstig risico loopt.

De arts of verpleegkundige geeft bij het eerste contact van de ouder met de jeugdgezondheidszorg uitleg over het doel van het medisch dossier, inzagerecht en privacybescherming. Het moet  voor de cliënt duidelijk zijn welke JGZ-organisatie verantwoordelijk is voor de bescherming van zijn privacy. De arts of verpleegkundige vraagt toestemming voor de overdracht van het dossier binnen de jeugdgezondheidszorg en vermeldt in het dossier met wie en op welke datum dit is besproken.

Het is voor ouders en kinderen vanaf 12 jaar mogelijk het dossier in te zien en te vragen om correctie en verwijdering van gegevens. De arts of verpleegkundige behoudt daarbij zijn/haar  verantwoordelijkheid om een dossier bij te houden over het kind dat hij in zorg heeft en verliest nooit het belang van het kind uit het oog.

De arts of verpleegkundige die het kind in zorg heeft, is verantwoordelijk voor de inhoud van het dossier. De JGZ-organisatie waar het kind in zorg is, is verantwoordelijk voor de bescherming van de privacy. Deze organisatie is in de taal van de wetgever ‘de houder van de persoonsregistratie’. Ouders kunnen met vragen of klachten terecht bij de arts of verpleegkundige en bij de JGZ-organisatie.

Als het kind een andere arts of verpleegkundige krijgt, bijvoorbeeld bij verhuizing of als het 4 jaar wordt, dan wordt het dossier overgedragen aan de nieuwe zorgverlener. Daarvoor is toestemming nodig van de ouder (tot dat het kind 12 is) of van het kind vanaf 12 jaar.

Kinderen zijn in zorg bij de JGZ-organisatie in hun gemeente; ook te vinden via het CJG. Als kinderen in een andere gemeente  naar school gaan is het kind in zorg bij de JGZ-organisatie in die gemeente. Dat is vaak dezelfde organisatie maar kan ook een andere zijn.

De organisatie die het dossier overdraagt, sluit en archiveert  haar medisch dossier over het kind. Dit gesloten dossier kan uitsluitend met toestemming van het kind (de latere volwassene) worden geopend. De JGZ-organisatie is wettelijk verplicht het dossier 15 jaar te bewaren, gerekend vanaf het laatste contact.

Het College Bescherming Persoonsgegevens ziet toe op de bescherming van de privacy.

Twee wetten zijn van toepassing: de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Die laatste wet gaat specifiek in op wanneer zorggegevens met anderen mogen worden gedeeld. De JGZ-organisaties zijn juridisch verantwoordelijk naleven van deze wetten. 

Het dossier wordt bewaard tot 15 jaar na het einde van de behandelrelatie. Dit is wat de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) voorschrijft voor alle medische dossiers. Voor de JGZ eindigt de behandelrelatie op 19-jarige leeftijd. De dossiers worden daarna dus nog 15 bewaard door de JGZ-organisatie. Daarna worden ze vernietigd.