Wat is het

Het digitaal dossier Jeugdgezondheidszorg (DD JGZ) is een vertrouwelijk medisch dossier. De JGZ bevordert al ruim 100 jaar de gezondheid en ontwikkeling van alle jeugdigen in Nederland in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Een JGZ-professional moet volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) gegevens, die van belang zijn voor de ontwikkeling en gezondheid van de jeugdige, noteren in een medisch dossier. De Wet Publieke Gezondheid (WPG) schrijft sinds 2010 voor dat dit digitaal moet.

Privacy
Het DD JGZ bevat persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die direct herleidbaar zijn tot een individueel persoon, zoals naam, geboortedatum en telefoonnummer. Gegevens over de gezondheid vallen onder zogenaamde bijzondere persoonsgegevens. In de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat dat het noteren van deze gegevens alleen mag als dit wettelijk geregeld is. Bij de JGZ is dit geregeld in de WGBO. In de AVG staat beschreven aan welke eisen het DD JGZ moet voldoen zodat de persoonsgegevens goed beveiligd zijn en het verwerken voldoet aan de privacyregels. In de WGBO staat dat de JGZ een medisch dossier bewaart tot 20 jaar na het einde van de behandelrelatie. De JGZ ziet jeugdigen tot 18 jaar en bewaart daarom dossiers tot de jeugdige de leeftijd van 38 jaar heeft bereikt, of langer als dit, in het belang van goed hulpverlenerschap, noodzakelijk is. Een voorbeeld hiervan is kindermishandeling. Er zijn situaties waarbij een persoon deze ervaring pas op latere leeftijd verwerkt. De informatie in het DD JGZ kan hierbij ondersteunen.

Voordelen digitaal dossier
Een digitaal dossier heeft een aantal voordelen ten opzichte van een papieren dossier. Een DD JGZ is beter leesbaar dan een papieren dossier. Daarnaast is een digitaal dossier gemakkelijker over te dragen naar andere JGZ-organisaties. Dit is belangrijk omdat in de loop van de jaren verschillende JGZ-professionals een jeugdige ziet. Dit gebeurt bijvoorbeeld omdat een jeugdige naar een andere school gaat of als een jeugdige verhuist naar een andere gemeente. Daarnaast zijn er landelijke afspraken over de manier waarop professionals in de JGZ informatie vastleggen in het DD JGZ. Een JGZ-professional die de zorg overneemt kan hierdoor informatie makkelijker terugvinden in het dossier en werkprocessen beter volgen. Dit is belangrijk om goede zorg te verlenen aan een jeugdige.