Vraag en antwoord

Ouders/verzorgers kunnen ervoor kiezen alleen bij de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) te komen voor de vaccinaties. In het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg wordt genoteerd dat een jeugdige alleen voor de vaccinaties komt. Omdat met het geven van vaccinaties een behandelrelatie wordt aangegaan, moet, volgens de Wet Publieke Gezondheid, de vaccinatie digitaal geregistreerd worden. Daarnaast wordt de huisarts geïnformeerd over deze beslissing zodat hij/zij op de hoogte is dat de JGZ verder niet betrokken is bij deze jeugdige.

Bij het eerste contact met de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) legt de JGZ-professional ouders/verzorgers uit wat het doel is van het Digitaal Dossier JGZ (DD JGZ) en welke informatie de JGZ-professional noteert. Ook bespreekt de JGZ-professional de manier van informatie uitwisseling, het recht op inzage in het DD JGZ en de privacy. Als een jeugdige verhuist of naar een andere school gaat, kan het zijn dat een andere JGZ-organisatie verantwoordelijk wordt voor het volgen van de ontwikkeling en gezondheid van de jeugdige. Deze JGZ-organisatie vraagt het DD JGZ van de jeugdige op, zodat alle informatie van de jeugdige in één DD JGZ staat. Gezaghebbende ouders/verzorgers en/of jeugdigen van jongeren 12 jaar en ouder moeten toestemming geven voor de overdracht van het DD JGZ naar een andere JGZ-organisatie. In het DD JGZ noteert de JGZ-professional wie er wanneer toestemming heeft gegeven voor dossieroverdracht.

Ja, alle jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen hebben vanuit hun functie, net als andere artsen en verpleegkundigen in de gezondheidszorg, een geheimhoudingsplicht. Overige professionals in de Jeugdgezondheidszorg (JGZ), zoals assistenten JGZ, tekenen een geheimhoudingsverklaring.

Geheimhoudingsplicht betekent dat een JGZ-professional geen gegevens over een jeugdige mag bespreken met anderen. Alleen met toestemming van gezaghebbende ouders/verzorgers en/of jeugdigen van 12 jaar en ouder mag informatie gedeeld worden met andere zorg- en hulpverleners en instanties, bijvoorbeeld een huisarts of school. Iedere JGZ-professional mag de geheimhoudingsplicht / -verklaring doorbreken als er een bedreigende situatie voor een jeugdige ontstaat, waarbij de jeugdige een ernstig (veiligheids)risico loopt. De JGZ-professional moet de afwegingen die ertoe leiden de geheimhoudingsplicht te doorbreken noteren in het Digitaal Dossier JGZ. Het doorbreken van de geheimhoudingsplicht maakt de JGZ-professional niet alleen. Bij (het vermoeden van) een bedreigende situatie van de jeugdige moet de JGZ-professional de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld volgen. Eén van de stappen is de vermoedens anoniem bespreken met een collega en/of Veilig Thuis. Tijdens dit overleg bespreekt de JGZ-professional of het doorbreken van de geheimhoudingsplicht noodzakelijk is.

Nee, de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) verplicht een dossier aan te maken voor iedere jeugdige. De Wet Publieke Gezondheid (WPG) verplicht de JGZ-professional dit digitaal te doen. Wanneer ouders/verzorgers geen gebruik willen maken van de JGZ noteert de JGZ-professional dit in het DD JGZ.

Het is voor gezaghebbende ouders/verzorgers en/of jeugdigen van 12 jaar en ouder mogelijk het dossier in te zien en te vragen om correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens. Het gaat hierbij alleen om feitelijk onjuiste gegeven. Dit verzoek mag een professional van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) weigeren als het niet in het belang van (de ontwikkeling van) de jeugdige is. De JGZ-professional behoudt daarbij zijn/haar verantwoordelijkheid om een DD JGZ bij te houden over de jeugdige waar hij/zij bij betrokken is. De JGZ-professional noteert in het DD JGZ de af- en overwegingen om al of niet aan het verzoek te voldoen.

Gezaghebbende ouders/verzorgers en/of jeugdigen hebben altijd het recht een verklaring aan het DD JGZ toe te voegen, zeker als een JGZ-professional niet heeft ingestemd met een verzoek van de gezaghebbende ouder/verzorger en/of jeugdige.

De professional van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) is inhoudelijk verantwoordelijk voor het Digitaal Dossier JGZ (DD JGZ). De JGZ-organisatie is verantwoordelijk voor het juist gebruik van het DD JGZ. Dit betekent dat een dossier goed beveiligd is en voldoet aan de privacyregels. Ouders/verzorgers en jeugdigen van 12 jaar en ouder kunnen met vragen of klachten terecht bij de JGZ-professional of de JGZ-organisatie. Iedere JGZ-organisatie heeft een eigen klachtenregeling en privacyreglement.

Als een jeugdige verhuist of naar een andere school gaat, kan het zijn dat een andere Jeugdgezondheidszorg-organisatie (JGZ) verantwoordelijk wordt voor het volgen van de ontwikkeling en gezondheid van de jeugdige. Deze JGZ-organisatie vraagt het Digitaal Dossier JGZ (DD JGZ) van de jeugdige op zodat alle informatie van de jeugdige in één DD JGZ staat. Gezaghebbende ouders/verzorgers en/of jeugdigen van 12 jaar en ouder moeten toestemming geven voor de overdracht van het DD JGZ naar een andere JGZ-organisatie. In het DD JGZ wordt genoteerd wie er wanneer toestemming geeft voor dossieroverdracht.

Tot de leeftijd van 4 jaar is het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg (DD JGZ) bij de JGZ-organisatie van de gemeente waar het jeugdige woont. Vanaf 4 jaar, als de jeugdige naar school gaat, is het DD JGZ bij de JGZ-organisatie van de gemeente waar de school staat. Dit is vaak dezelfde JGZ-organisatie maar kan ook een andere zijn. Op dit moment is er nog geen website waar makkelijk te vinden is welke JGZ-organisatie bij welke gemeente hoort. De JGZ-organisatie waar het DD JGZ van de jeugdige te vinden is, is momenteel te achterhalen door contact op te nemen met de gemeente waar de jeugdige woont danwel de gemeente waar de school van de jeugdige staat. Een JGZ-organisatie mag geen vergoeding vragen voor het verkrijgen van een afschrift.

Ja, dit is mogelijk. Het is wel afhankelijk van de leeftijd van de jeugdige wie deze kopie mag hebben.

Bij jeugdigen tot en met 11 jaar kan een gezaghebbende ouder/verzorger het digitaal dossier Jeugdgezondheidszorg (DD JGZ) opvragen. Bij jeugdigen van 12 tot en met 15 jaar, kan zowel de jeugdige als de gezaghebbende ouder/verzorger het DD JGZ opvragen. Als de gezaghebbende ouder/verzorger het dossier opvraagt moet de jeugdige hier toestemming voor geven. De jeugdige dient wel wilsbekwaam te zijn. Als de jeugdige 16 jaar of ouder is kan die het DD JGZ opvragen. De gezaghebbende ouder/verzorger heeft geen recht meer op het DD JGZ tenzij de jeugdige niet wilsbekwaam is. Zie ook rechten van gezaghebbende ouders/verzorgers en jeugdigen.

In de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) staat dat een medisch dossier bewaard moet worden tot 20 jaar na het einde van de behandelrelatie. De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) ziet jeugdigen tot 18 jaar en bewaart daarom dossiers tot de jeugdige de leeftijd heeft bereikt van 38 jaar. Soms langer als dit, in het belang van goed hulpverlenerschap, noodzakelijk is. Een voorbeeld hiervan is kindermishandeling. Er zijn situaties waarbij een persoon deze ervaring pas op latere leeftijd verwerkt. De informatie in het DD JGZ kan hierbij ondersteunen.

Het digitaal dossier JGZ (DD JGZ) ligt bij de JGZ-organisatie die het laatst betrokken is geweest bij een jeugdige. Bij een jeugdige tot 4 jaar is dit de gemeente waar de jeugdige het laatst gewoond heeft. Tussen 4 en 18 jaar is dit de gemeente van de school waar de jeugdige het laatst op gezeten heeft. Op dit moment is er nog geen website waar makkelijk te vinden is welke JGZ-organisatie bij welke gemeente hoort. De JGZ-organisatie waar het DD JGZ van de jeugdige te vinden is, is momenteel te achterhalen door contact op te nemen met de gemeente waar de jeugdige woont danwel de gemeente waar de school van de jeugdige staat. De JGZ- organisatie kan informatie geven over de te volgen procedure.

De jeugdgezondheidszorg-organisatie (JGZ) die het digitaal dossier Jeugdgezondheidszorg (DD JGZ) overdraagt, sluit en archiveert het DD JGZ over de jeugdige, zodra de overdracht naar de andere JGZ-organisatie heeft plaatsgevonden. Dit DD JGZ moet de JGZ-organisatie bewaren maar mag niet meer in te zien zijn omdat deze JGZ-organisatie niet meer betrokken is bij de jeugdige. In de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) staat dat een medisch dossier bewaard moet worden tot 20 jaar na het einde van de behandelrelatie. De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) ziet jeugdigen tot 18 jaar en bewaart daarom dossiers tot de jeugdige een de leeftijd van 38 jaar heeft bereikt of langer als dit, in het belang van goed hulpverlenerschap, noodzakelijk is. Een voorbeeld hiervan is kindermishandeling. Er zijn situaties waarbij een persoon deze ervaring pas op latere leeftijd verwerkt. De informatie in het DD JGZ kan hierbij ondersteunen.

Iedereen die werkt met privacygevoelige gegevens dient zich aan de Wet Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) te houden. Dit betekent dat in eerste instantie de professional van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) zelf erop toeziet dat de privacy van de jeugdige en/of ouders/verzorgers geborgd is. De JGZ-organisatie waar de JGZ-professional werkt, ziet erop toe dat JGZ-professionals zich aan de wet houden. Dit kan bijvoorbeeld door het controleren van het logboek van het DD JGZ. De JGZ-organisatie controleert dan of alleen die JGZ-professionals in het DD JGZ geweest die betrokken zijn bij  de desbetreffende jeugdige.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) voeren controles uit op JGZ-organisaties. Er wordt dan onder andere getoetst hoe een JGZ-organisatie zich aan de privacyregels houdt.

Indien ouders/verzorgers/jeugdigen het vermoeden hebben dat de privacy niet geborgd is, kunnen zij dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zij kunnen een onderzoek instellen.

In de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) staat dat een medisch dossier bewaard moet worden tot 20 jaar na het einde van de behandelrelatie. De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) ziet jeugdigen tot 18 jaar en bewaart daarom het digitaal dossier Jeugdgezondheidszorg (DD JGZ) tot de jeugdige de leeftijd van 38 jaar heeft bereikt of langer als dit, in het belang van goed hulpverlenerschap, noodzakelijk is. Een voorbeeld hiervan is kindermishandeling. Er zijn situaties waarbij een persoon deze ervaring pas op latere leeftijd verwerkt. De informatie in het DD JGZ kan hierbij ondersteunen. Daarna wordt het dossier vernietigd.

De uitwisseling van het digitaal dossier Jeugdgezondheidszorg (DD JGZ) gaat via het Landelijk Schakel Punt (LSP). Dit is een zorgnetwerk waar een JGZ-organisatie digitale informatie met andere JGZ-organisaties kan uitwisselen. De JGZ gebruikt het LSP ook om vaccinatiegegevens van jeugdigen uit te wisselen met het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).

De Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) beheert het LSP en zorgt ervoor dat de uitwisseling van de digitale gegevens technisch goed en veilig verloopt. Het zorgt voor de regie over de uitwisseling en bewaakt de snelheid, betrouwbaarheid en veiligheid van het systeem.

Bij het LSP zijn geen medische gegevens opgeslagen. Het bevat alleen een bestand met Burgerservicenummers van de jeugdigen. Op deze manier is duidelijk van welke jeugdige een JGZ-professional of het RIVM gegevens uitwisselt.    

Het uitwisselen van gegevens mag alleen met toestemming van gezaghebbende ouders/verzorgers en/of jeugdigen van 12 jaar en ouder. In het DD JGZ wordt genoteerd wie er wanneer toestemming heeft gegeven voor deze informatie-uitwisseling.